Baroko


Nacházíte se:

Ohromné množství velkých staveb i drobných památek činí z regionu Střední Morava učebnici barokního umění. Barokní sloh vznikl v 16. stol. v Itálii a během 17. a 18. století se rozšířil po Evropě. Převažujícími stavbami se stávají kostely, kláštery, dále pak paláce a zámky.

Mezi typické znaky barokního slohu patří:

  • zdi pokryté barevnou omítkou
  • ornamentální výzdoba
  • iluze pohybu (např. kašny)
  • asymetrie
  • snaha překvapit a ohromit
  • okázalost
  • mohutnost

Ze světských staveb zaujme především sídlo v Náměšti na Hané, které bylo vybudováno ve stylu raně klasicistního baroka, barokní sochy a sloupy (např. sousoší Panny Marie v Uničově, Mariánský sloup v Olomouci či Morový sloup v Litovli) a malebné barokní kostely, které zdobí téměř každou obec. K těm nejvýznačnějším patří např. kostel Milosrdných bratří v Prostějově, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně nebo kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích. Mezi skutečné skvosty baroka patří chrámové komplexy na Sv. Kopečku u Olomouce a v Dubu nad Moravou.

Tyto krásné církevní stavby však předčí svou jedinečností světově významné památky města Olomouce, kterými jsou Sloup Nejsvětější Trojice vysoký 35 metrů a zdobený sochami 36 světců, což z něj činí nejmohutnější sousoší střední Evropy, a unikátní soubor šestice barokních kašen s antickými náměty. Z mnoha dalších početných barokních klenotů Olomouce dále nelze nezmínit budovu kláštěra Hradisko, komplex univerzitních budov s jezuitským konviktem, kostel Panny Marie Sněžné a kaplí Božího těla zdobenou freskami Jana Kryštofa Handkeho a chrám sv. Michala s třemi monumentálními kopulemi.

Zámek Náměšť na Hané

Sídlo bylo vybudováno ve stylu raně klasicistního baroka s francouzskými architektonickými vlivy. Areál má půdorys čtverce s vnitřním nádvořím. Jedná se o patrovou budovu s mansardovou střechou.

Interiéry jsou laděny v rokokovém stylu. Najdete zde expozice s ukázkou životního stylu vysoké šlechty. V zámku můžete také shlédnout vzácnou sbírku míšeňského porcelánu i expozici dětských historických kočárků. Více informací...

Arcibiskupský palác, Olomouc

Sídlo biskupů a arcibiskupů a dějiště mnoha významných historických událostí.V honosném raně barokním paláci sídlí olomoučtí biskupové a arcibiskupové od 16. století. Roku 1848 zde byl uveden na trůn nejdéle vládnoucí Habsburk František Josef I. V palácových interiérech, bohatě zdobených freskami a štukaturou, pobýval v roce 1995 také papež Jan Pavel II.

Palác patří mezi významné raně barokní stavby na Moravě. Vznikl podle projektu italského architekta Filiberta Lucheseho. Ve vnitřní dispozici podtrhuje palácový charakter stavby reprezentativní schodiště a slavnostní sály. V interiéru se dochovala původní barokní štuková výzdoba místností. Více informací...

Bazilika minor Navštívení Panny Marie, Olomouc-Sv. Kopeček

Nejnavštěvovanější poutní místo v Olomouckém kraji. K chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku po staletí směřovaly kroky tisíců poutníků a i dnes patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším poutním místům v České republice. Vybudovali jej premonstráti v 17. a 18. století na místě kapličky, kterou zničili Švédové.

I předtím se zde však scházely stovky věřících. Podle pověsti poutní místo založil olomoucký měšťan a obchodník s vínem Jan Andrýsek postavením kaple, kterou si na něm ve snu vyžádala Panna Marie.

Unikátem chrámu Navštívení Panny Marie je jeho orientace. Hlavní osa nesměřuje od východu k západu, ale chrám je pootočen průčelím k mateřskému klášteru Hradisko. Kněz, který žehnal od oltáře věřícím, díky tomu prý při otevřených dveřích žehnal i klášteru. Dnes je věhlas poutního místa obnoven a každoročně se zde konají nezapomenutelné poutě, bohoslužby i chrámové koncerty. V roce 1995 povýšil papež Jan Pavel II. chrám na baziliku minor. Více informací...

Chrám Panny Marie Sněžné, Olomouc

Typický kostel jezuitského řádu vznikl na začátku 18. století a vyniká překrásnou a velmi bohatou výzdobou interiérů. Mezi umělce, jejichž díla je zde možné spatřit, patří malíři Karel Josef Harringer a Jan Kryštof Handke.

Barokní kostel Panny Marie Sněžné (vystavěný roku 1712) je součástí komplexu bývalých jezuitských školních budov. Stavba vychází z prototypu jezuitského kostela s věncem kaplí kolem hlavní lodi. Přímým inspiračním zdrojem architekta chrámu byl kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, dokončený těsně před započetím olomoucké stavby. Více informací...

Jezuitský konvikt, Olomouc

Budova je první jezuitskou barokní stavbou realizovanou v Olomouci podle projektu olomouckého zednického mistra a stavitele Petra Schülera, který rovněž vedl její stavbu; součástí konviktu je malý park s městskými hradbami a restaurace. Uvnitř se nacházejí fresky J. K. Handkeho.

Mezi Starým a Novým konviktem je oválná kaple Božího těla, která stejně jako Nový konvikt, vznikla v 1. polovině 18. stol. podle plánů Jana Jakuba Kniebandla (1670-1730). Na klenbě kaple je freska od Jana Kryštofa Handkeho znázorňující pověst o bitvě Jaroslava ze Šternberka s Tatary v roce 1241. Tři monumentální alegorické sochy - Naděje, Láska a Víra - vytvořil sochař Filip Sattler. Nový konvikt byl postaven v letech 1721-1724 jako naopak nejmladší jezuitská stavba v Olomouci.

Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 a po přeložení univerzity do Brna (1778) sloužily budovy konviktu k nejrůznějším účelům. Byla zde vojenská nemocnice, lazaret a kasárna. V 90. letech 20. stol. získala a zrekonstruovala zchátralou budovu konviktu Univerzita Palackého. Dnes se zde nachází univerzitní Umělecké centrum s pěti uměleckými katedrami, posluchárnami, ateliéry a také divadelním a filmovým sálem. Více informací...

Klášterní Hradisko, Olomouc

Klášter vznikl v 11. století jako sídlo benediktinů. Ve dvanáctém století však museli členové tohoto řádu nedobrovolně odejít a nahradili je premonstráti. Hradisko zažilo řadu katastrofických událostí a několikrát bylo pobořeno. Dnes má barokní podobu a je přes 200 let sídlem vojenské nemocnice. V jedné z jeho věží je expozice dějin kláštera.

Dnešní klášterní ateál je často nazýván hanáckým Escorialem. Rozsáhlý komplex zaujímá plochu více než jednoho hektaru. Zatímco severní část kláštera byla vybudovaná v duchu italského manýrismu, budova prelatury je již barokní. Více informací...

Kostel sv. Michala, Olomouc

Trojice barokních kopulí michalského kostela, první kopulové stavby na Moravě, dotváří charakteristické panoráma města. Kostel vznikl ve 13. století a po švédské okupaci města v 17. století prošel výraznou přestavbou. Sochy na jeho hlavním průčelí patří k nejhodnotnějším dílům olomouckého barokního sochařství.

Kostel je postaven na místě původního gotického kostela podle návrhu G. P. Tencally a D. Martineliho. Interiér kostela byl částečně restaurován roku 1897; dominikánský klášter byl založen již roku 1260, později roku 1482 byla přistavěna gotická věž. Více informací...

Poutní chrám Očišťování Panny Marie, Dub nad Moravou

Monumentální barokní stavba s druhou nejvyšší klenbou na Moravě. Stejně jako mnohá místa na Moravě je i toto tradiční poutní místo opředeno legendou - lidé prý do barokního chrámu Očišťování Panny Marie přicházeli obdivovat dřevěný obrázek Panny Marie, který v noci zářil. Dvě vznešené věže chrámu jsou svědky poutí, konajících se zde přes 250 let. Při jejich příležitosti se v kostele každoročně slouží slavnostní poutní mše za přítomnosti olomouckého arcibiskupa, doprovázená místním chrámovým sborem.

Kostel vystavěl architekt Klíčník v letech 1734-1756. V roce 1731 byla vybudována vedle chrámu tzv. Mariánská rezidence sloužící zejména k ubytování výpomocných kněží. Později byla tato stavba spojena s kostelem zdí a dnes slouží jako fara. V okolí chrámu je rovněž umístěno několik velkých soch, jako je socha Sv.Floriána, Sv.Jana Nepomuckého a Sv.Josefa. Více informací...

Sloup Nejsvětější Trojice - památka UNESCO, Olomouc

Patrně nejproslulejší památkou Olomouce je po zapsání na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí.

Jedinečné barokní sousoší, sahající do výše 35 m, vznikající v období 1716-1754, je ozdobeno více než čtyřiceti sochami. Ve spodní části se nachází kaplička. Především v projekčním řešení je nejoriginálnějším projevem svého tvůrce Václava Rendera. Památka byla zapsána na Seznam UNESCO v roce 2000. Více informací...

Soubor barokních kašen, Olomouc

Caesarova kašna
Caesarova kašna je nejznámější a umělecky nejnáročnější olomouckou kašnou. Její sochařská výzdoba představuje bájného zakladatele města - císaře Gaia Julia Caesara.

Herkulova kašna
Autorem této kašny, druhé nejstarší z olomouckých fontán, je Václav Render, plastiku vytvořil Michael Mandík.

Jupiterova kašna
Jupiterova kašna byla dokončena jako poslední ze souboru šesti kašen v roce 1735, kdy původní socha svatého Floriána byla nahrazena sousoším Jupitera s orlem. Autorem nového sousoší je Filip Sattler.

Kašna Tritonů
Kašna se sousoším, vytvořeným podle italských vzorů, je jednou z prvních realizací olomouckého kameníka Václava Rendera (r. 1709).

Merkurova kašna
Kašna se sochou patrona obchodníků Merkura vznikla spoluprací Václava Rendera a Filipa Sattlera a je považována za nejkvalitnější ze souboru olomouckých barokních kašen.

Neptunova kašna
Neptunova kašna na Dolním náměstí je první a nejstarší ze souboru šesti olomouckých barokních kašen. Pochází z roku 1683. Na jejím vytvoření spolupracovali sochař Michael Mandík a olomoucký kameník Václav Schüler. Více informací...

Fotografie