Fauna


Úzké a křehké vztahy v přírodě dokládá i druhová pestrost živočichů, která bezprostředně souvisí s druhovou pestrostí rostlin na území Střední Moravy. Velmi obecně a zjednodušeně i zde platí to, co u rostlin, tedy závislost druhové diverzity na členitosti terénu, pestrosti stanovišť, zoogeografickém členění a v neposlední řadě působení člověka.

Také živočichové, různé druhy nebo skupiny, osidlují krajinu podle typů prostředí. Najdeme zde druhy specializované, které žijí pouze v různých typech lesa, na loukách, ve vodním prostředí či na přechodu vodního a suchozemského prostředí. Významný rozdíl oproti rostlinám nacházíme v osidlování podzemních prostorů - jeskyně, půda, sedimenty dna řek a rybníků. Vzhledem ke složitější klasifikaci jednotlivých skupin živočichů vázaných na specifická stanoviště uvedeme v následujícím textu pouze jednotlivé významné druhy a lokalitu jejich výskytu.

Z biologického hlediska je velmi zajímavý výskyt bezobratlé světélkující žížaly podhorní (Eisenia submontana) žijící v lesích okolo Hrubé Vody. Významný je také výskyt plže svinutce tenkého (Anisus vorticulus), který se v Olomouckém kraji vyskytuje pouze ve dvou lokalitách, a to v Týně nad Bečvou a v PR Plané loučky). Jedná se o evropsky významný druh chráněný soustavou Natura 2000. Tak jako rostliny charakterizují jarní aspekt lužního lesa, tak pro periodické tůně luhů (tradičně zvané smuhy) je v CHKO Litovelské Pomoraví charakteristický výskyt dvou kriticky ohrožených korýšů - listonoha jarního (Lepidurus apus) a žábronožky sněžní (Siphonophanes grubii). Další z korýšů, všem jistě známý rak říční (Astacus astacus), se v posledních letech díky zlepšování kvality vod a ochranným opatřením rozšířil na velkou část toků v celém Olomouckém kraji.

Velmi významný je výskyt hmyzu. Vodní prostředí je domovem celé škály larev jepic (Ephemeroptera), vážek (Odonata), pošvatek (Plecoptera) a chrostíků (Trichoptera). Jako dospělce pak lze v okolí vod pozorovat např. motýlici lesklou (Calopteryx splendens) nebo šídlo červené (Aeschna isosceles). Významným nálezem je výskyt jeskynního koníka (Troglophilus cavicola) ve štolách u Hrubé Vody, který sem byl pravděpodobně zavlečen z Itálie při těžbě břidlice. Nepřehlédnutelné jsou také kolonie hnízd lesních mravenců, která si staví do více než metrové výšky. Na Střední Moravě patří mezi nejrozsáhlejší, kolonie u Hluboček. Z brouků se na xerotermních stanovištích můžeme setkat s kozlíčkem hnědým (Dorcadion fulvum) nebo chrobákem ozbrojeným (Odontaeus armiger), v teplých doubravách nepřehlédnete roháče obecného (Lucanus cervus).

Snad nejpopulárnější skupinu hmyzu tvoří motýli. Ty nejnápadnější u nás většinou potkáte na xerotermních a osluněných lokalitách. Setkat se tak můžete s přástevníkem kostivalovým (Callimorpha quadripunctaria), který je chráněn celoevropskou soustavou Natura 2000, okáčem voňavkovým (Brintesia circe) či modráskem vikvicovým (Polyomnatus coridon). Naopak podmáčené porosty a vlhké nivní louky s krvavcem totenem preferuje modrásek bahenní (Maculinea nausithous) či ohniváček černočárný (Lycaena dispar), jehož hostitelskou rostlinou jsou širokolisté šťovíky. Oba druhy jsou chráněné v rámci soustavy Natura 2000. Z dalších druhů motýlů Střední Moravy to jsou např. batolec červený (Apatura ilia), kriticky ohrožený jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) či okáč jílkový (Lopinga achine). V teplých partiích Prostějovska žije největší evropský motýl martináč hrušňový (Saturnina pyri).

Skupina obratlovců na území Střední Moravy reprezentuje poměrně široké spektrum druhů, 89% ze všech známých v České republice.

Z významných zástupců rybí fauny se mimo jiné vyskytuje v řece Moravě a Bečvě hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri), který je chráněný celoevropskou soustavou Natura 2000. Ze zástupců obojživelníků a plazů uveďme např. mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), kuňku obecnou (Bombina bombina), rosničku zelenou (Hyla arborea), užovku hladkou (Coronella austriaca) či zmiji obecnou (Vipera berus).

Střední Morava je významným hnízdištěm a tahovou zastávkou mnoha druhů ptáků. Nepřehlédnutelné jsou siluety lovících dravců, kdy v samotné Olomouci lze pozorovat reintrodukovaného sokola stěhovavého (Falco peregrinus). Z dalších významných druhů to je v Oderských vrších čáp černý (Ciconia nigra) či chřástal polní (Crex crex), chráněný soustavou Natura 2000. Z dalších druhů to je například kavka obecná (Corvus monedula), hnízdící v Hranické propasti. Z vodních druhů ptáků vázaných jak na toky řek Moravy a Bečvy a jejich náplavy nebo na rozsáhlé vodní plochy nádrží a štěrkoven (PR Moravičanské a Chomoutovské jezero, Tovačov, …) to je např. známý ledňáček říční (Alcedo athis) osídlující břehy řek, bukáček malý (Ixobrychus minutus) či racek černohlavý (Ralus melanocephalus) hnízdící na Chomoutovském jezeře.

V zemědělské krajině se hojně daří mnoha druhům hlodavců. Naopak ohroženým hlodavcem se stal díky změně hospodaření sysel obecný (Spermophilus citellus), který přežívá ve zbytkové populaci na Prostějovsku.

Významnou skupinou savců jsou letouni neboli laicky netopýři. Na Střední Moravě se vyskytuje několik druhů využívajících jako úkryty a zimoviště staré duté stromy, půdy kostelů, jeskyně, opuštěné štoly a podobné úkryty. Typickými představiteli mohou být vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) či netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii).

Z velkých druhů savců se zde vyskytují běžné druhy jako srnec, jelen, liška, jezevec či prase divoké. Možné je i zatoulání některé z šelem na území Oderských vrchů. Nepotvrzený je výskyt medvěda hnědého (Ursus arctos).

Na závěr stojí za zmínku výskyt dvou vodních obratlovců. A to bobra evropského (Castor fiber) a vydry říční (Lutra lutra). Oba druhy zde byly repatriovány a úspěšně se šíří, oba jsou zákonem chráněné.