Raný a vrcholný středověk


Nacházíte se:

Byli prý vysocí, štíhlí, silní a nesmírně zruční. V první polovině devátého století vzniká první státní útvar na našem území, a to Velkomoravská říše. Po příchodu Konstantina a Metoděje zde začal stoupat vliv křesťanství a vzrůstat počet kostelů. Jedna z významných bazilik stávala i v Olomouci na nynějším Biskupském náměstí.

Na počátku 10. století se vlivem nájezdů kočovných kmenů Velkomoravská říše rozpadla a zanikla a oblast se postupně dostává, jako celá tehdejší Morava, pod přemyslovskou vládu. Roku 1019 svěřil kníže Oldřich Moravu do správy synu Břetislavovi, který se zaměřil na vojenské vpády do okolních zemí. Po jeho smrti byla Morava rozdělena na tři úděly - znojemský, brněnský a olomoucký, v nichž vládli Břetislavovi mladší synové a následně jejich potomci.

První zmínka o samotné Olomouci je z roku 1017, kdy se zahájila přestavba malého dřevěného hradiska v knížecí hrad s kostelem a kupeckou osadou. Roku 1063 bylo v Olomouci knížetem Vratislavem obnoveno moravské biskupství. Město Olomouc se dále rozrůstalo, v polovině 13. století bylo obehnáno hradbami a královským dekretem bylo potvrzeno jeho oficiální založení. V této době jsou na Střední Moravě zakládána další velmi významná města, jako je Přerov, Prostějov, Uničov nebo Litovel. Během 13. a 14. století probíhá kolonizace rozsáhlých oblastí, díky níž vzrůstal majetek a moc mnohých moravských šlechtických rodů, které fakticky převzaly vládu a rozhodování do svých rukou.

V roce 1306 byl v sídle olomouckého biskupa zavražděn poslední přemyslovský král Václav III., když se svou armádou táhl do Polska. Po vymření panovnické dynastie Přemyslovců a následných bojích o moc nastupují na český trůn Lucemburkové a dochází k velkému rozvoji, především královských měst. Za Karla IV. se dědičně stává moravským markrabětem jeho mladší bratr Jan Jindřich. Za jeho vlády byl nově organizován moravský zemský soud, který sídlil střídavě v Olomouci a v Brně, rovněž jako zemský sněm.

Po smrti Jana Jindřicha v roce 1375 získali vládu na Moravě podle jeho závěti tři synové - Jošt, Jan Soběslav a Prokop. Všichni tři měli právo užívat titul markrabě, ale hlavní slovo měl mít nejstarší z nich, Jošt. Mezi bratry však vzápětí vypukly rozpory a nakonec válka o moc, která s přestávkami pustošila následující tři desetiletí také území dnešního regionu Střední Morava. Během středověkého období se Haná stala významnou ekonomickou a kulturní oblastí, proslavenou zemědělstvím, obchodem, pivovarnictvím a unikátní hliněnou loštickou keramikou, která se vyvážela až do Skandinávie a Francie.