Příchod moderní éry


Nacházíte se:

Týkalo se to zejména zejména textilnictví, rozšířeného sem z oblasti Jeseníků. Dalším velmi významným počinem bylo vybudování slavné Ferdinandovy dráhy z Vídně do Olomouce, která byla slavnostně zprovozněna v roce 1841.

Vývoj pak pokračoval nerušeně, neohrozila jej ani nová prusko-rakouská válka v šedesátých letech. V následujících desetiletích se výrazně proměnila podoba mnohých měst. V samotné Olomouci byl obranný systém pevnosti, brzdící hospodářský a stavební rozvoj města, v dalších letech ještě zdokonalován budováním pevnůstek v okolí města. Až roku 1886 byla Olomouc zbavena císařským rozhodnutím statutu pevnostního města. Stavební činnost naplno propukla v roce 1894, kdy se upouští od hradeb v zájmu rozšiřování obytných zón a výstavby nových továren. Nově se v regionu začíná objevovat i strojírenský průmysl, reprezentovaný například Wichterleho závodem v Prostějově.

Často vzpomínanou událostí tohoto období, která svým významem překročila hranice regionu, bylo nastoupení Františka Josefa I. na císařský trůn. Stalo se tak 2. prosince roku 1848 v budově Arcibiskupského paláce.