Národní přírodní rezervace Zástudánčí


Nacházíte se:
Národní přírodní rezervace se rozkládá po obou březích neregulované přírodní části toku řeky Moravy, na rozhraní katastrů Tovačova, Lobodic a v blízkosti obce Kojetín.

Svou výměrou 100,6 ha je druhým největším zvláště chráněným územím okresu Přerov. V lesním společenstvu nalézáme ukázky typického složení luhu. První typ reprezentují dřeviny jako je topol bílý, topol osika, jilm vaz, vrba bílá, aj., naopak druhému typu dominují dub letní, jasan ztepilý, javor mléč, lípa srdčitá aj. Podstatou těchto lužních společenstev jsou pravidelné převážně jarní záplavy, zásobující porosty velkým množstvím živin a vláhy. Lesní společenstva reprezentuje typická flóra a fauna.

Řeka Morava je dodnes přirozeným hnízdištěm ohrožených ptačích druhů - břehule říční a ledňáčka říčního. V lesním komplexu se nalézá významné hnízdiště volavky popelavé, jediné na střední Moravě. Lokalita je hnízdištěm řady dalších druhů ptactva - např. včelojeda lesního, chřástala vodního, kulíka říčního, pisíka obecného, krutihlava obecného moudivláčka lužního a slavíka obecného. Území je rovněž významnou křižovatkou ptačích tahů - během tohoto období se zde zdržují např. čáp černý, ostříž lesní, orlovec říční, sluka lesní, racek bouřní, dudek chocholatý, skřivan lesní a brkoslav severní.