EVL/NPR Špraněk


Evropsky významnou lokalitu (EVL) o rozloze 270,55 ha tvoří krasová oblast Javoříčských jeskyní s přiléhajícími zachovalými buničinami.

Na místech výskytu vápenců v NPR Špraněk, která je součástí lokality, se zachovaly velmi vzácné vápnomilné bučiny. Dále se zde vyskytují porosty suťových lesů s tisem červeným a květnaté bučiny.

Na lokalitě se vyskytuje řada vzácných druhů orchidejí jako např. střevičník pantoflíček či korálice trojklanná. Přirozené bezlesí je vázáno na krasové skalky. Jeskyně jsou velmi významným zimovištěm mnoha druhů letounů.