EVL Bečva-Žebračka


Evropsky významnou lokalitu (EVL) o rozloze 288,67 ha tvoří tok řeky Bečvy od Hranic na Moravě po severovýchodní okraj Přerova se zachovalými komplexy převážně lužních lesů.
Součástí území je několik kilometrů dlouhý náhon Strhanec - lokalita velevruba tupého a NPR Žebračka - biotop kuňky ohnivé. Ze stanovišť dominuje tvrdý luh, v menší míře také měkké luhy a karpatské dubohabřiny. V terénních depresích a tůních se vyvinula vlhkomilná společenstva vysokých ostřic, rákosin a bahnitých substrátů. Vzácné jsou porosty s žebratkou bahenní.

Adresa a kontakt


Lazecká 6
779 00 Olomouc